Scalepoint personvernregler

Det er viktig for oss å beskytte dine personopplysninger. Nedenfor kan du lese hvilke personopplysninger som oppbevares, behandles og registreres om deg. Scalepoint bruker dine personopplysninger i overensstemmelse med lovgivningen på området, og begrenser seg til det som er nødvendig for å oppfylle behandlingens formål.

29.03.2023

1. Registrering og behandling av personopplysninger

Scalepoint Technologies Denmark A/S (“Scalepoint”), Aldersrogade 8, 2100 København Ø, CVR-nr. 38307347, er ansvarlig for oppbevaring og behandling av de personopplysninger som selskapet besitter.

Scalepoints lagring og behandling av personopplysninger er underlagt vilkårene i disse personvernreglene.

2. Hvilke personopplysninger lagres og brukes?

Scalepoint leverer IT-plattformer til bruk i forsikringsselskapers skadebehandling. Scalepoint behandler i den forbindelse opplysninger om forsikringsselskapenes forsikringstakere i relevant og nødvendig omfang.

Scalepoint driver utover dette en til de nevnte plattformer tilknyttet webshop, og behandler i den forbindelse opplysninger om kunder.

Scalepoint behandler følgende kategorier av personopplysninger om forsikringstakere og kunder:

 • Generell kontaktinformasjon (navn, e-post, telefonnummer og adresse)
 • Fødsels-/personnummer
 • Skadehistorikk, herunder skadeoppgjør
 • Betalingsopplysninger
 • Kjøpshistorikk
 • IP-adresse
 • Svar på kundeundersøkelser
 • Informasjon avgitt i forbindelse med en eventuell klage eller tvist

Personopplysninger behandles i digitalisert og skriftlig form, og enkelte personopplysninger kan være i form av lydopptak.

3. Formålene med behandling

Scalepoint behandler personopplysninger til følgende formål:

 • Håndtering av kjøp av varer, gavekort og tjenester i Scalepoints webshop
 • Utbetaling av kontantbeløp til kundens bankkonto
 • Kommunikasjon i forbindelse med levering av Scalepoints produkter og tjenester
 • Undersøkelser, statistikk og analyser til forbedring av Scalepoints systemer og tjenester
 • Behandling i forbindelse med eventuelle rettslige krav eller annen tvist i relasjon til Scalepoints virke
 • Videreformidling av personopplysninger til leverandører, transportører og andre samarbeidspartnere med henblikk på fysisk leverings- og service-ytelse til forsikringstakeren
 • Videreformidling til forsikringstakers forsikringsselskap i den utstrekning dette er en nødvendig forutsetning for forsikringstakers disponering av forsikringssummen, eller i den grad det er nødvendig for å motvirke forsikringssvindel på grunnlag av en konkret mistanke om dette
 • Videreformidling til forsikringstakers forsikringsselskap i det omfang det er nødvendig av hensyn til en fornuftig tilpasning og avvikling av behandlingen av forsikringstakers sak hos forsikringsselskapet

Behandlingen av personopplysninger vil være begrenset til det som er nødvendig for oppfyllelse av det aktuelle formålet.

4. Innsamling av personopplysninger

Personopplysninger vil angis av kunder i Scalepoints webshop eller angis av det involverte forsikringsselskap som har behandlet forsikringstakers skadesak.

5. Grunnlag for behandling av personopplysninger

Scalepoints behandling av personopplysninger utføres for å oppfylle forsikringstakers avtale med sitt forsikringsselskap og/eller for å oppfylle en kundes kjøp av varer eller tjenester gjennom Scalepoints nettbutikk, samt tiltak for forberedelse eller forbedring herav. Scalepoints behandling av personopplysninger utføres også i enkelte tilfeller der det er nødvendig for at Scalepoint skal kunne ivareta en legitim interesse, der hensynet til kunden eller forsikringstakeren ikke har forrang.

6. Utlevering av kundens personopplysninger

Følgende personer vil kunne få tilgang til personopplysninger:

 • Medarbeidere hos Scalepoints leverandører og transportører som leverer eller tilbyr de aktuelle varer og/eller tjenester
 • Scalepoints medarbeidere som er involvert i de relevante leveranser/tjenesteytelser og Scalepoints systemer for dette
 • Medarbeidere hos forsikringstakerens forsikringsselskap eller det behandlende forsikringsselskapet
 • Andre samarbeidspartnere i det omfang som er nødvendig for å forbedre kundens kjøpsopplevelse i Scalepoints webshop.

Offentlige myndigheter, der det kreves etter loven, herunder i spesielle tilfeller med henblikk på å bekjempe online-svindel og annen kriminell virksomhet eller forsøk på dette.

Personopplysninger lagres i datasentre (hos databehandlere) i EU-området.

7. Lagringens varighet

Scalepoint sletter fortløpende personopplysninger når de ikke er nødvendige for å oppfylle formålet de opprinnelig ble innsamlet for.

Scalepoint vil imidlertid senest slette personopplysningene etter 5 år.

8. Sikkerhetsforanstaltninger

Scalepoint sikrer de innsamlede personopplysninger gjennom både tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger, for å beskytte opplysninger mot uautorisert tilgang, manipulering, ødeleggelse/sletting eller tap av opplysninger.

9. Rettigheter

Som kunde i Scalepoints webshop, eller dersom dine personopplysninger av annen årsak behandles av Scalepoint, har kunden/forsikringstakeren følgende rettigheter vedrørende personopplysningene som er registrert hos Scalepoint:

 • Tilgang til å få vite hvilke personopplysninger Scalepoint har registrert om vedkommende
 • Rett til å få korrigert feilaktige opplysninger om vedkommende registrert hos Scalepoint
 • Rett til å få slettet opplysninger når registreringen ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålene i punkt 3, og ikke forhindres av en oppgave/plikt Scalepoint har i henhold til nasjonal eller europeisk lovgivning
 • Tilgang til å få utlevert eller videresendt opplysninger vedkommende selv har oppgitt til Scalepoint, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eventuelt på e-post

10. Informasjonskapsler

Scalepoint bruker øktbaserte informasjonskapsler (som utløper i løpet av eller ved slutten av en nettleserøkt) som kun lagres når kunden handler i Scalepoints system.

11. Endring av personvernreglene

Scalepoint vil kunne tilpasse de nåværende personvernreglene løpende for å overholde den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

12. Kontakt

Innvendinger mot Scalepoints behandling av personopplysninger, kan rettes mot Scalepoints personvernrådgiver (DPO@scalepoint.com).

Det er mulig å klage til Datatilsynet over Scalepoints behandling av personopplysninger, herunder også manglende oppfyllelse av den registrertes rettigheter. For ytterligere informasjon viser vi til Datatilsynets hjemmesider på www.datatilsynet.dk.