Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Nedan kan du läsa vilka personuppgifter vi sparar, behandlar och registrerar när du använder Scalepoints webbshop. Scalepoint använder dina personuppgifter i enlighet med lagstiftningen på området och användningen är begränsad till vad som är nödvändigt för att uppfylla webbshoppens syften.

 


Senast uppdaterat 22 maj 2018

 

Scalepoint  

Personuppgiftspolicy – Webbshop

 

1. Registrering och behandling av kundens personuppgifter

Scalepoint Technologies Denmark A/S (”Scalepoint”), Aldersrogade 8, 2100 Köpenhamn Ö, CVR.nr. 38307347 är ansvarig för lagring och behandling av de personuppgifter som registreras och behandlas när kunden använder Scalepoints webbshop.

Scalepoints lagring och behandling av kundens personuppgifter underkastas villkoren i denna personuppgiftspolicy.

 

2. Vilka personuppgifter sparas och används?

Scalepoint behandlar följande kategorier av personuppgifter om kunden:

 • Allmänna kontaktuppgifter (namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Personnummer
 • Skadehistorik inklusive skadereglering
 • Betalningsupplysningar
 • Köphistoria
 • IP-adress
 • Svar på kundundersökning
 • Information som anges i samband med eventuella klagomål eller tvister

Personuppgifter behandlas i digitala och skriftliga former och vissa personuppgifter kan ta formen av ljudupptagningar.

 

3. Behandlingens syfte

Scalepoint behandlar kundens personuppgifter i följande syften:

 • Leverans av kundens avtalade vara/gåvokort/tjänst, inklusive vid användningen av leverantörer och transportörer.
 • Utbetalning av kontantbelopp till kundens NemKonto eller andra bankkonton tillhörande kunden.
 • Kommunikation med kunden i samband med erbjudande av Scalepoints produkter och tjänster.
 • Undersökningar, statistik och analyser för att förbättra Scalepoints system och tjänster
 • Behandling i samband med eventuella rättsliga anspråk eller andra tvister kopplade till kundens köp.
 • Vidarebefordran till kundens försäkringsbolag i den omfattning som detta är en nödvändig förutsättning för att kunden ska kunna disponera försäkringsbeloppet eller i den omfattning som detta är nödvändigt för att motverka försäkringsbedrägeri vid en konkret misstanke om detta.

Behandlingen av personuppgifter kommer att begränsas till behandling som är nödvändig för att uppfylla det avsedda syftet.

 

4. Insamling av personuppgifter om kunden

Kundens personuppgifter kommer att lämnas av kunden själv och av kundens försäkringsbolag som har behandlat kundens skadeärende och överfört kundens ersättningsbelopp till Scalepoints system i syfte av att kunden ska kunna disponera sitt ersättningsbelopp genom detta.

5. Underlag för behandling av kundens personuppgifter

Scalepoint behandlar personuppgifter för att uppfylla kundens avtal med försäkringsbolaget och/eller uppfylla kundens inköp av varor eller tjänster via Scalepoints webbshop samt för att genomföra åtgärder som förbereder för detta. Scalepoint behandlar vid vissa tillfällen också personuppgifter när det är nödvändigt för att Scalepoint ska kunna tillvarata legitima intressen i fall där hänsyn till kunden inte har företräde.

 

6. Delning av kundens personuppgifter

Följande personer kan komma att få tillgång till kundens personuppgifter:

 • Medarbetare hos Scalepoints leverantörer och transportörer som levererar eller lämnar anbud på de varor eller tjänster som tillhandahålls till kunden.
 • Scalepoints medarbetare som arbetat med de relevanta leveranserna/tjänsterna och Scalepoints system för detta.
 • Medarbetare på kundens försäkringsbolag eller det behandlande försäkringsbolaget.

Offentliga myndigheter i den utsträckning detta krävs enligt lagstiftningen inklusive vid konkreta tillfällen i syfte av att bekämpa nätbaserat bedrägeri och andra kriminella aktiviteter eller försök till detta.

Kundens personuppgifter lagras i datacentraler (personuppgiftsbiträden) placerade inom EU.

 

7. Lagringens varaktighet

Scalepoint raderar löpande kundernas personuppgifter när uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla det ursprungliga insamlingssyftet.

Scalepoint raderar dock senast personuppgifterna efter 5 år.

 

8. Försiktighetsåtgärder

Scalepoint säkrar kundens personuppgifter både genom tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder i syfte av at skydda kundens uppgifter mot otillåten åtkomst, manipulation, förstörelse/radering eller förlust av uppgifter.

 

9. Kundens rättigheter

Som kund hos Scalepoint har man följande rättigheter gällande sina av Scalepoint registrerade personuppgifter:

 • Kunden har rätt att få veta vilka personuppgifter om kunden som Scalepoint har registrerat.
 • Han/hon har rätt att få felaktiga uppgifter registrerade av Scalepoint rättade.
 • Han/hon har rätt att få sina uppgifter raderade när registreringen inte längre är nödvändig för att uppfylla syftena i avsnitt 3 och när detta inte förhindras av en uppgift/förpliktelse som påvilar Scalepoint enligt dansk lagstiftning eller EU-lagstiftning.
 • Han/hon har rätt att få uppgifter som han/hon själv har lämnat till Scalepoint utlevererade eller vidarebefordrade i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format, eventuellt via e-post.

 

10. Cookies

Scalepoint använder sessions cookies (cookies som försvinner under loppet av eller vid slutet av en session i webbläsaren) som endast sparas medan kundens handlar i Scalepoints system.

 

11. Ändring av personuppgiftspolicy

Den befintliga personuppgiftspolicyn kommer löpande kunna justeras av  Scalepoint för att följa de aktuella dataskyddsreglerna.

 

12. Kontakt

Om kunden har några invändningar mot Scalepoints behandling av kundens personuppgifter uppmanas kunden att kontakta Scalepoints dataskyddsombud (DPO@scalepoint.com).

Kunden har också rätt att klaga hos relevant dataskyddsmyndighet när det gäller kundens rättigheter och när det gäller Scalepoints behandling av kundens personuppgifter.  Ytterligare upplysningar kan du hitta på Datatilsynets hemsida www.datatilsynet.dk.