Det er vigtigt for os at beskytte dine personlige oplysninger. Nedenfor kan du læse, hvilke personlige data der opbevares, behandles og registreres i din brug af Scalepoints webshop. Scalepoint bruger dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen på området og er begrænset til, hvad der er nødvendigt for opfyldelse webshoppens formål.

 


Sidst opdateret d. 22. maj 2018

 

 

Scalepoint

Persondatapolitik – Webshop

 

 

1. Registrering og behandling af kundens personoplysninger

Scalepoint Technologies Denmark A/S (”Scalepoint”), Aldersrogade 8, 2100 København Ø, CVR.nr. 38307347, er ansvarlig for opbevaring og behandlingen af de personoplysninger, som registreres og behandles ved kundens brug af Scalepoints webshop.

Scalepoints opbevaring og behandling af kundens personoplysninger er underlagt vilkårene i denne Persondatapolitik.

 

2. Hvilke personoplysninger opbevares og benyttes?

Scalepoint behandler følgende kategorier af personoplysninger om kunden:

 • Almindelige kontaktoplysninger (navn, mail, telefonnummer og adresse)
 • CPR-nr.
 • Skadeshistorik, herunder skadesopgørelse
 • Betalingsoplysninger
 • Købshistorik
 • IP-adresse
 • Svar i kundeundersøgelse
 • Informationer afgivet i forbindelse med en eventuel klagesag eller tvist

Personoplysninger behandles i digitaliseret og skriftlig form, ligesom visse personoplysninger kan foreligge i form af lydoptagelser.

 

3. Formålene med behandling

Scalepoint behandler kundens personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af med kunden aftalte vare/gavekort/serviceydelser, herunder ved benyttelse af leverandører og transportører
 • Udbetaling af kontantbeløb til kundens NemKonto eller anden bankkonto tilhørende kunden
 • Kommunikation med kunden i forbindelse med udbud af Scalepoints produkter og services
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af Scalepoints system og services
 • Behandling i forbindelse med eventuelt opståede retskrav eller anden tvist med relation til kundens køb
 • Videregivelse til kundens forsikringsselskab i det omfang dette er en nødvendig forudsætning for kundens disponering af forsikringssummen, eller i det omfang dette er nødvendigt til imødegåelse af forsikringssvig ved konkret mistanke herom

Behandling af personoplysningerne vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for opfyldelse af det pågældende formål.

 

4. Indsamlingen af persondata om kunden

Persondata om kunden vil være oplyst af kunden selv og af kundens forsikringsselskab, som har behandlet kundens skadessag og overført kundens erstatningsbeløb til Scalepoints system med henblik på kundens disponering af erstatningsbeløbet herigennem.

 

5. Grundlag for behandling af kundens personoplysninger

Scalepoints behandling af personoplysninger sker for at opfylde kundens aftale med forsikringsselskabet og/eller for at opfylde kundens køb af varer eller serviceydelser gennem Scalepoints webshop samt foranstaltninger til forberedelse heraf. Scalepoints behandling af personoplysninger sker endvidere i visse tilfælde, hvor det er nødvendigt for at Scalepoint kan varetage en legitim interesse, hvor hensynet til kunden ikke går forud herfor.

 

6. Deling af kundens personoplysninger

Følgende personer vil kunne få adgang til kundens personoplysninger:

 • Medarbejdere hos Scalepoints leverandører og transportører, som leverer, eller giver tilbud på, de for kunden omhandlede varer/serviceydelser
 • Scalepoints medarbejdere, som er beskæftigede med de relevante leverancer/serviceydelser og Scalepoints systemer herfor
 • Medarbejdere hos kundens forsikringsselskab eller det behandlende forsikringsselskab

Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov, herunder i konkrete tilfælde med henblik på bekæmpelse af online svindel og andre kriminelle aktiviteter eller forsøg herpå.

Kundens personoplysninger opbevares i datacentraler (databehandlere) placeret inden for EU.

 

7. Varighed af opbevaring

Scalepoint sletter løbende kundernes personoplysninger, når de ikke er nødvendige for at opfylde det formål, de oprindeligt er indsamlet til.

Scalepoint sletter dog senest personoplysningerne efter 5 år.

 

8. Sikkerhedsforanstaltninger

Scalepoint sikrer kundens personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte kundens oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger.

 

9. Kundens rettigheder

Som kunde hos Scalepoint har kunden følgende rettigheder vedrørende de af Scalepoint registrerede personoplysninger:

 • Adgang til at få oplyst hvilke personoplysninger om kunden, der er registreret af Scalepoint
 • Ret til få berigtiget urigtige oplysninger om kunden registreret af Scalepoint
 • Ret til at få slettet oplysninger om kunden, når registreringen ikke længere er nødvendig for opfyldelse af formålene i pkt. 3 og ikke forhindres af en opgave/pligt, der påhviler Scalepoint i medfør af dansk eller EU-lovgivning
 • Adgang til at få udleveret eller fremsendt de oplysninger, kunden selv har afgivet til Scalepoint i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format, evt. per e-mail

 

10. Cookies

Scalepoint gør brug af sessions cookies (udløber i løbet af eller ved udgangen af en browser-session), som alene gemmes, mens kunden handler i Scalepoints system.

 

11. Ændring af persondatapolitik

Nærværende persondatapolitik vil løbende kunne justeres af Scalepoint for at efterleve de til enhver tid gældende persondataregler.

 

12. Kontakt

Hvis kunden har indvendinger mod Scalepoints behandling af kundens personoplysninger, opfordres kunden til at kontakte Scalepoints databeskyttelsesrådgiver (DPO@scalepoint.com).

Kunden har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til kundens rettigheder og over Scalepoints behandling af kundens personoplysninger. For yderligere oplysninger henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.